Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Gyenne Adams
Lisette Reijnders
Isa Van Barneveld
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Rianne Kretzers-Duysens
Mees Niesen
Hinde Prevoo
Huishoudelijk Reglement 


Artikel 1

Oprichting

1. H.C. Scoop (hierna: de vereniging) is bij notariële akte opgericht op 30 juni 1998 en is gevestigd te Sittard-Geleen.

2. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging. In geval van tegenstrijdigheden zijn de statuten leidend.

Artikel 2

Tenue en uitrusting

1. Het tenue van HC Scoop bestaat uit een lichtblauwe/oranje polo, een donkerblauwe broek (jongens/heren) of rok (meisjes/dames) en lichtblauwe/oranje kousen. Naast het tenue is het verplicht om kunstgrasschoenen, scheenbeschermers en een gebitsbeschermer te dragen tijdens een wedstrijd. In de zaal is bovendien een handschoen verplicht.

2. Leden zijn verplicht het tenue bij de door HC Scoop aangewezen leverancier te kopen.

Artikel 3

Leden

1. Leden zijn natuurlijke personen die door het bestuur op de daarvoor aangewezen wijze als lid zijn toegelaten.

2. De vereniging kent als leden: seniorleden, juniorleden, G-hockeyleden, trainingsleden, ereleden en ondersteunende leden.

3. Seniorleden worden onderscheiden in:

· Senioren: vrouwelijke leden die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn, doch nog geen 30 jaar zijn, en mannelijke leden die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn, doch nog geen 35 jaar zijn.

· Veteranen: vrouwelijke leden die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 30 jaar of ouder zijn, en mannelijke leden die voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 35 jaar of ouder zijn.

4. Juniorleden worden onderscheiden in:

· A-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 16 jaar of ouder, doch nog geen 18 jaar zijn;

· B-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 14 jaar of ouder, doch nog geen 16 jaar zijn;

· C-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 12 jaar of ouder, doch nog geen 14 jaar zijn;

· D-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 10 jaar of ouder, doch nog geen 12 jaar zijn;

· E-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 8 jaar of ouder, doch nog geen 10 jaar zijn;

· F-leden: zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 8 jaar zijn.

5. G-hockeyleden zijn zij met een verstandelijke dan wel fysieke (niet rolstoelafhankelijke) beperking die van dien aard is dat zij niet kunnen deelnemen aan de reguliere hockeycompetitie.

6. Trainingsleden zijn zij die niet deelnemen aan de reguliere hockeycompetitie, maar gebruikmaken van de trainingsfaciliteiten die door de club worden geboden.

7. Ereleden en Leden van Verdiensten zijn zij die wegens buitengewone verdiensten op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd worden.

8. Ondersteunende leden zijn zij die een jaarlijkse bijdrage betalen om de vereniging te steunen. De minimumhoogte van deze bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 4

Aanmelding leden en toelatingsvereisten

1. Een natuurlijk persoon die lid wenst te worden van de vereniging dient hiertoe het inschrijfformulier op de website geheel ingevuld in te dienen bij de ledenadministratie. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als lid indien het inschrijfformulier wordt medeondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger. Na inschrijving ontvangt het lid een e-mail van de ledenadministratie met verdere informatie.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op ereleden en ondersteunende leden.

3. Nieuwe leden dienen eenmalig inschrijfgeld te betalen. De hoogte van het inschrijfgeld wordt vastgesteld door de algemene vergadering en kan jaarlijks worden bijgesteld.

3. Behoudens goedkeuring van het bestuur, kan men slecht lid zijn van één hockeyvereniging.

4. Het bestuur is bevoegd een wachtlijst in te stellen in het geval er onvoldoende veld-, trainings- en/of teamcapaciteit is. Het bestuur is bevoegd nader te bepalen welke criteria gelden voor het aanleggen van de wachtlijst en de volgorde van toelating van nieuwe leden.

Artikel 5

Ledenregistratie

1. De ledenadministratie houdt onder toezicht van de secretaris, een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden. Een adreswijziging of wijziging van andere contactgegevens dient onverwijld door het lid te worden gewijzigd in de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

2. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (hierna: KNHB).

3. De persoonsgegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden en ter informatie van de KNHB. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Artikel 6

Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege door overlijden van het lid.

2. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid:

· Opzegging geschiedt door schriftelijke of elektronische kennisgeving hiervan aan de ledenadministratie.

· Opzegging dient plaats te vinden vóór 1 juni [LvW1][MC2]van het lopende verenigingsjaar. Indien de opzegging de ledenadministratie niet vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar heeft bereikt, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.[MC3] De ledenadministratie verstrekt een ontvangstbevestiging van de opzegging.

3. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het bestuur met inachtneming van artikel 10 lid 3 van de statuten.

4. Het lidmaatschap eindigt door ontzetting door de algemene ledenvergadering indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op enige wijze onredelijk benadeelt.

5. Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden volgens het bepaalde in lid 1 kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

· wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft, indien dit vóór 1 juni niet bekend was;

· op grond van medisch advies;

· op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Artikel 8

Contributie

1. Senior-, junior-, G-hockey- en trainingsleden zijn contributie verschuldigd aan de vereniging. De hoogte van de contributie moet door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.

2. De contributie-inning is uitbesteed aan ClubCollect. Een lid dient bij ClubCollect kenbaar te maken op welke manier de factuur wordt betaald, via automatische incasso (eventueel in 3 termijnen) of via iDEAL.

3. In geval van niet tijdige betaling is het lid na ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente- en incassokosten verschuldigd. Indien een lid twee maanden na het verstrijken van de vervaldatum in gebreke blijft met betaling, zal de inning van de contributie uit handen worden gegeven. Het bestuur kan tevens besluiten het betreffende lid met onmiddellijke ingang te schorsen. De aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen niet langer door het geschorste lid worden uitgeoefend.

4. De schorsing wordt opgeheven indien het lid aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Een restitutieverzoek van de contributie dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur en vindt alleen plaats in geval van zwaarwegende redenen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur.

7. Leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden dienen de volledige contributie te betalen indien zij lid worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar. Leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden dienen de helft van de contributie te betalen indien zij lid worden ná 1 januari van het lopende verenigingsjaar. In beide gevallen is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

8. Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar blijft de gehele contributie verschuldigd.

Artikel 9

Schadeloosstellingen en boetes

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal heeft aangericht. Dit betreft zowel materiaal dat in eigendom is van de vereniging of in bruikleen is gegeven. Schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid die de desbetreffende zaak het laatst heeft gebruikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2. Voor in bruikleen gegeven materiaal dient borg te worden betaald.

3. Kosten die gepaard gaan met het herstel van bovengenoemde schade wordt gedragen door diegene die de schade heeft aangericht.

4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor aangerichte schade van welke aard dan ook aan eigendommen van leden of derden die zich bevinden in het gebouw of op het terrein van de vereniging.

5. De KNHB heeft voor haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

6. De Gemeente Sittard-Geleen heeft voor alle vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten.

7. Boetes van de KNHB voortvloeiende uit een niet gespeelde wedstrijd als gevolg van een spelerstekort worden door het team gedragen.


Artikel 10

Afgelasten van wedstrijden

1. Afgelasten van bondswedstrijden of een gedeelte daarvan kan geschieden op grond van de weersgesteldheid en/of (daaruit voortvloeiende) terreingesteldheid.

2. Afgelasten van bondswedstrijden op andere dan bovengenoemde gronden, kan minimaal drie weken van tevoren worden verzocht bij het wedstrijdsecretariaat door de coach via een schriftelijk ingediend verzoek.

3. Het verzoek wordt door het wedstrijdsecretariaat ingediend en vervolgens beoordeeld door de KNHB. Indien de KNHB geen toestemming verleent voor het verplaatsen van de wedstrijd dient de wedstrijd gespeeld te worden op de reeds vastgestelde datum.

Artikel 11

Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen. De leden van het bestuur worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen gekozen. Bestuursleden zijn terstond verkiesbaar.

2. De voorzitter wordt op de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen door de leden benoemd. De voorzitter heeft te alle tijden recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust.

3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter. Bij diens ontstentenis of belet worden zijn taken door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur waargenomen.

4. Voorstellen van kandidaten voor bovengenoemde functies moeten tenminste 8 dagen voor de algemene ledenvergadering ter kennis van het zittende bestuur worden gebracht. Deze kennisgeving geschiedt door middel van een door 5 leden ondertekend schrijven.

5. Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester.

6. De taken van de secretaris zijn:

· Het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

· Het (mede-)ondertekenen van alle verenigingsdocumenten;

· Het houden van het verenigingsarchief;

· Het notuleren ter algemene leden- en bestuursvergadering, met dien verstande dat voor eerstgenoemde vergadering een ander persoon kan worden aangewezen door het bestuur.

7. De taak van de penningmeester is het innen en beheren van alle gelden van de vereniging, en rekening en verantwoording hierover afleggen aan de algemene ledenvergadering. De penningmeester mag slechts tijdelijk aftreden en niet voordat de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.

8. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende gevolgen. De bestuurder is niet hoofdelijk aansprakelijk indien komt vast te staan dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is of dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen ter voorkoming van de gevolgen.

Artikel 12

Bestuursvergaderingen

1. Een bestuursvergadering vindt in beginsel plaats door oproeping van de bestuursleden door de voorzitter op voorstel van 2 bestuursleden. Per jaar vinden er tenminste 3 bestuursvergaderingen plaats.

2. Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden wanneer één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen agendapunten de oproeping doet.

3. Oproeping geschiedt tenminste 3 dagen van tevoren door middel van een oproepingsmail. De dag van de oproeping en de vergadering wordt niet meegerekend. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen agendapunten.

4. Alle bestuurders alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd, hebben toegang tot de bestuursvergadering.

5. De bestuursvergadering vindt plaats onder leiding van de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 13

Bestuursbesluiten

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn. Besluiten worden aangenomen met een meerderheid van stemmen.

2. Bij een staking van stemmen beslist de voorzitter.

3. Buiten vergadering kunnen besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht.

Artikel 14

Commissies

1. Commissies worden door de algemene ledenvergadering ingesteld en ontbonden.

2. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. Ook een niet-lid kan worden benoemd als commissielid.

3. Elk bestuurslid kan een vergadering van een commissie bijwonen en daarin het woord voeren. Hij of zij heeft echter geen stemrecht.

4. De commissievergaderingen zijn niet openbaar. Commissies brengen binnen vier weken schriftelijk verslag uit aan het bestuur over de vergaderingen. Deze verslagen zijn toegankelijk voor leden. Aan het einde van het jaar brengen de commissies een schriftelijk verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar aan de algemene ledenvergadering.

5. Iedere commissie dient voor aanvang van een verenigingsjaar een begroting voor het komende verenigingsjaar in te dienen. Het bestuur kan hiervoor nadere regels en termijnen stellen.

6. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

· Kascommissie;

· Barcommissie;

· Evenementencommissie;

· Sponsorcommissie;

· Technische commissie, waaronder jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat en zaalcommissie;

· Scheidsrechterscommissie

· Redactiecommissie;

· Tuchtcommissie;

· Ledenadministratie

Artikel 15

Kascommissie

1. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans, het onderzoeken van de staat van baten en lasten en dienaangaande uitbrengen van verslag aan de algemene ledenvergadering.

2. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd en bestaat uit minimaal 2 leden die geen deel uitmaken van het bestuur.

3. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in de commissie.

4. De kascommissie heeft het recht om inlichtingen te vorderen en inzage te krijgen in de kas en in bescheiden en gegevensdragers die voor de uitvoering van haar taak relevant zijn.

Artikel 16

Barcommissie

1. De barcommissie heeft tot taak het beheren en exploiteren van het clubhuis waaronder wordt verstaan:

· Inkoop van * (in overleg met de penningmeester)

· Schoonmaak van het clubhuis;

· Bemensing van de bar;

· Opstellen van gedragsregels met betrekking tot het gebruik van het clubhuis;

· Beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie.

2. De barcommissie bepaalt het aanbod en de prijzen dienaangaande. Aanbod en prijzen dienen te worden gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde begroting.

3. De barcommissie realiseert verbetering aan het clubhuis, mits deze zijn gebaseerd op de door het bestuur goedgekeurde begroting.

4. De vereniging stelt het draaien van bardiensten verplicht voor de volgende groepen:

· Ouders/verzorgers van jeugdleden uit de F-E-D-C- en B-teams voor één keer per seizoen per kind.

· Leden uit A-teams, seniorleden en veteranen voor één keer per seizoen.

5. Bardiensten kunnen worden afgekocht voor € 25,- per dienst. Indien een lid geen bardienst heeft gedraaid moet hij/zij € 25,- betalen.

6. Gezinnen waarvan minimaal één gezinslid een vrijwilligersrol vervult binnen de vereniging (bestuurs- of commissielid, coach, trainer, sponsor) zijn vrijgesteld van de verplichting tot het draaien van bardiensten.

Artikel 17

Evenementencommissie

1. De evenementencommissie heeft tot taak het organiseren en formuleren van activiteiten die bijdragen aan de sfeer en gezelligheid binnen de vereniging.

2. De evenementencommissie organiseert zelfstandig activiteiten en toernooien, mits deze zijn gebaseerd op een door het bestuur goedgekeurde begroting.

3. De evenementencommissie stimuleert de inzet van de (ouders van) leden als vrijwilliger binnen de club. Dit laat de eigen verantwoordelijkheid voor de inzet van vrijwilligers ten behoeve van georganiseerde activiteiten onverlet.

Artikel 18

Sponsorcommissie

1. De sponsorcommissie heeft tot taak:

· Het opstellen van regels voor de sponsoring, welk door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur worden goedgekeurd;

· Werving van sponsoren en opstellen van contracten;

· Organiseren van activiteiten voor sponsoren (in samenwerking met de evenementencommissie);

Artikel 19

Technische commissie

1. De technische commissie heeft tot taak:

· Het uitvoeren van het selectiebeleid en indelen van de teams;

· Organisatie betreffende de trainingen, werving en begeleiding van coaches en trainers;

· Coördinatie van georganiseerde toernooien;

· Het voeren van een wedstrijdsecretariaat;

· De aanschaf, het beheer, het onderhoud en de uitgifte van materialen;

· Verzorgen van opleidingen binnen de vereniging.

2. Het aangaan van contractuele verplichtingen met trainers, coaches en derden geschiedt door het bestuur.

3. De technische commissie onderhoud de velden en brengt verbeteringen aan aan de velden, mist deze zijn gebaseerd op een door het bestuur goedgekeurde begroting.

Artikel 20

Scheidsrechterscommissie

1. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak:

· Zorgdragen voor en leiding geven over de wedstrijden en toernooien;

· Bevorderen van de coördinatie van de scheidsrechtersopleiding(en);

· Het indelen van de scheidsrechters voor competitiewedstrijden en toernooien. Bij deze indeling wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de scheidsrechters in relatie tot de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd;

· Het doorgeven van wijzigingen in de spelregels.

2. Iedere speler vanaf de C en ouder is verplicht meerdere wedstrijden per seizoen te fluiten.

3. De indeling van scheidsrechters voor de wedstrijden van de Jongste Jeugd, D en C (met uitzondering van MC1 en JC1) geschiedt door de coaches. De coach is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de scheidsrechters aan de scheidsrechterscommissie.

De indeling van scheidsrechters voor de wedstrijden van de B, A en senioren geschiedt door de scheidsrechterscommissie. Hierop worden senioren ingezet.

4. Iedere scheidsrechter dient zich een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel in het clubhuis of bij de wedstrijdleiding van het toernooi.

5. Indien een scheidsrechter verhinderd is om te fluiten, dient hij/zij voor een vervanger te zorgen.

6. Een fluitbeurt kan worden afgekocht voor € 10,- voor een Jongste Jeugd, D- en C-wedstrijd (met uitzondering van MC1 en JC1) en € 15,- voor een MC1, JC1, B, A en seniorenwedstrijd. De wedstrijd wordt dan gefloten door een scheidsrechter uit de scheidsrechterspool. Deze scheidsrechters kunnen naar eigen inzicht bepalen of ze de wedstrijd overnemen.

Senioren kunnen voor € 75,- alle fluitbeurten voor het volledige veldseizoen (met uitzondering van de zaalcompetitie) afkopen. Afkoop van fluitbeurten in het zaalseizoen kost € 90,-.

7. Indien een scheidsrechter niet komt opdagen heeft dit de volgende consequenties:

· Bij een eerste verzuim krijgt de desbetreffende speler een extra fluitbeurt toegewezen;

· Bij een tweede verzuim krijgt de desbetreffende speler een boete van € 25,-

· Bij een derde verzuim wordt een nader door het bestuur te bepalen sanctie opgelegd.

8. Ieder spelend lid dient vóór zijn 16e in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Hiervoor dient het spelregelexamen van de KNHB met goed gevolg te worden afgelegd. De datum waarop het spelregelexamen kan worden afgelegd, wordt bepaald door de scheidsrechterscommissie. Heeft een lid niet voldaan aan bovenstaande verplichting dan mag hij/zij geen wedstrijden spelen. Om ieder lid in de gelegenheid te stellen om het scheidsrechtersexamen met goed gevolg af te leggen, organiseert de club voldoende cursussen. Zowel de cursusdata als de examendata worden bekend gemaakt via www.hcscoop.nl.

Artikel 21

Redactiecommissie

1. De taak van de redactiecommissie bestaat uit het opmaken, beheren en verspreiden van informatie, het verzorgen van content voor de website en social media.

2. De redactiecommissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 leden.

3. Op de site wordt melding gemaakt van aankondigingen van de algemene ledenvergadering en diens agenda, wedstrijden en toernooien, inzet van vrijwilligers en besluiten en mededeling voor zover het bestuur dit nodig acht.

Artikel 22

Tuchtcommissie

1. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden.

2. De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal 1 lid. De leden zijn onbeperkt hernoembaar.

Artikel 23

Algemene ledenvergadering

1. Uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van een verenigingsjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

2. Algemene ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste 15 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de website van de vereniging.

3. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de stemgerechtigden. De oproep tot een algemene ledenvergadering dient binnen vier weken na indiening van het verzoek plaats te vinden.

4. Indien aan het verzoek als bepaald in het derde lid geen gevolg wordt gegeven binnen vier weken, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering met inachtneming van het tweede lid. Daarnaast kunnen zij zelf tot bijeenroeping overgaan door het plaatsen van een advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. Besluiten die worden genomen tijdens deze algemene ledenvergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten die zijn genomen op in het tweede lid bepaalde wijze.

5. De voorzitter geeft het woord aan de leden in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. Behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering kan de voorzitter een lid die zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord ontnemen of de toegang tot de algemene ledenvergadering ontzeggen.

6. De secretaris zorgt voor een presentielijst waarop de aanwezige leden hun naam kunnen zetten. De secretaris tekent aan of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.

7. De notulen van de algemene ledenvergadering wordt ter kennis van de leden gebracht op een door het bestuur gekozen manier. De notulen van deze algemene ledenvergadering dient op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

8. Moties om een beleidskoers/richting te wijzigen dienen schriftelijk te worden ingediend en ondertekend te zijn door minimaal 15% van de stemgerechtigde leden. De motie dient voor aanneming gereed te zijn en derhalve zo concreet mogelijk met een gerichte onderbouwing van de voorgestelde aanpassing dan wel verwerping van de door het bestuur geformuleerde beleidskoers/richting.

9. Een motie van orde wordt onmiddellijk in behandeling genomen. Een motie van orde heeft uitsluitend betrekking op de wijze of het tijdstip van behandeling van een aan de orde zijnde onderwerp.

Artikel 24

Toegang algemene ledenvergadering en stemrecht

1. Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

2. Alle leden hebben stemrecht met uitzondering van de juniorleden jonger dan 16 jaar. Ouders/voogden van leden jonger dan 16 jaar, die zelf geen lid zijn van de vereniging, hebben dezelfde rechten.

Artikel 25

Jaarstukken

1. De vereniging is verplicht jaarlijks en uiterlijk zes maanden na afsluiting van een verenigingsjaar een balans en een staat van baten en lasten op te stellen. Deze stukken dienen tenminste 7 jaren bewaard te worden.

2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. Deze termijn kan door de algemene ledenvergadering worden verlengd. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.

3. De algemene ledenvergadering kan een accountant de opdracht geven tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Indien de accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de onderzochte stukken, zal het bestuur deze verklaring met onderliggende stukken aan de algemene ledenvergadering overleggen. Indien er geen accountantsverklaring is moet een kascommissie benoemd worden.

4. De algemene ledenvergadering keurt de jaarstukken goed.

Artikel 26

Wijzigingen en aanvullingen huishoudelijk regelement

1. Dit regelement kan slechts door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten.